Regulamin pośrednictwa sprzedaży

1. Wstęp.
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

2. Wyjaśnienia

Klient – konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy,

Pośrednik – Lorem Ipsum Marketing LLC, 501 Silverside Road 105, 19809 Wilmington, USA.

Sprzedawca – podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim.

Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie,

VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

3. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA
1. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).

2. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.

3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.

4. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. OBOWIĄZKI STRON
Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów, ciążących na sprzedawcach towarów:

1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,

2. przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,

3. ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,

4. ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

5. dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim

5. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA
1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika albo przy wykorzystaniu serwisu internetowego Allegro.

2. W przypadku składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa przy wykorzystaniu serwisu internetowego Allegro, takie złożenie dyspozycji odbywa się zgodnie z mechanizmami tegoż serwisu.

3. Uruchomienie dyspozycji usługi pośrednictwa rozumiane jest jako moment, w którym klient dokonał pełnej płatności na rzecz Pośrednika

4. Klient akceptując regulamin oświadcza, że traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta (dokonanie płatności). Utracone prawo do odstąpienia od umowy dotyczy  tylko usługi pośrednictwa – klient zawsze ma prawo do zwrotu paczki zgodnie z warunkami zwrotów z paragrafu 8 Regulaminu. Koszt usługi pośrednictwa zazwyczaj wynosi między 60, a 90% wartości zamówienia – ten koszt nie podlega pod zwrot w sytuacji kiedy usługa pośrednictwa została rozpoczęta. W celu dokładnego określenia kosztów pośrednictwa względem kosztów całego zamówienia bardzo prosimy o kontakt (stawki są zmienne ze względu na zmiany kursów walut).

5. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.

6. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

7. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę.

8. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

 

6. DOSTAWA TOWARU
1. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.

2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.

3. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zazwyczaj czas dostawy nie przekracza 14 dni od momentu nadania paczki i 21 dni od momentu złożenia zamówienia.

4. Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej (Chiny) przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu. Niedokonanie przez klienta obowiązków podatkowych, a tym samym dalszy zwrot paczki do adresata nie jest podstawą do odstąpienia od umowy.

5. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 60 dni roboczych od daty wysłania paczki.

7. PŁATNOŚCI

1. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.

2. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności tpay/paypal.

3. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w wybranej walucie.

8. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:

Klient:

zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi cenę produktu. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Wartość zwrotu zawsze pomniejszona jest o koszty pośrednictwa.

3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU . Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu uzyskania formularza zwrotu klient powinien skontaktować się z Pośrednikiem pod adresem e-mail: [email protected]

4. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

5. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty maseczek są możliwe tylko w oryginalnie zapakowanych zapieczętowanych paczkach pocztowych. Rozpakowanie paczki jest jednoznaczne z utratą prawa do zwrotu.

6. Zwroty odesłane na adres Pośrednika utylizowane są po upływie 30 dni od daty odebrania.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

3. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.

4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.

5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

X
Add to cart